Goldeneyes

Goldeneyes by Isoscelez
Goldeneyes, a photo by Isoscelez on Flickr.